تجارت الکترونیک - Multi dimentional در olap

    • Multi dimentional در olap
    •       رویکرد چند بعدی به تجزیه و تحلیل است که در بر گیرنده محتوای داده ها با استفاده از مدل ذهنی تحلیلگر می باش، از این رو باعث کاهش سردرگمی و کاهش بروز تفسیرهای نادرست می شود. این نیز باعث جستجو در پایگاه داده، غربالگری برای زیر مجموعه خاصی از داده ها، درخواست برای داده ها در یک جهت گیری خاص و تعریف محاسبات تحلیلی می شود. علاوه بر این، چون داده ها به صورت فیزیکی در یک ساختار چند بعدی ذخیره می شود، سرعت این عملیات چند بار سریع تر و منسجم تر از ساختارهای پایگاه داده های دیگر امکان پذیر است. این ترکیبی از سادگی و سرعت یکی از مزایای کلیدی از تجزیه و تحلیل چند بعدی است.